På företaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Vi som arbetsgivare är måna om att våra medarbetare är friska och mår bra samt är ansvariga att förebygga att medarbetare riskerar ohälsa eller att ställas utanför arbetsplatsens gemenskap.

Alla chefer är ansvariga att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier.

Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har ansvar att säga ifrån/markera att det inte är ett önskvärt beteende – antingen vända sig direkt till personen eller omgående informera sin närmsta chef om beteenden som upplevs som kränkande.

Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har ansvar att uppträda på ett bra och respektfullt sätt mot varandra.

När problem/misstankar uppstår – vad gör jag?

 • Om jag utsatts för kränkande särbehandling/trakasserier ska jag i första hand vända mig till min närmaste chef.
 • Om jag misstänker kränkande särbehandling/trakasserier hos en kollega ska jag i första hand vända mig till min närmaste chef.
 • Om jag misstänker kränkande särbehandling/trakasserier hos min chef, så ska jag i första hand vända mig till min chefs chef.
 • Du som chef måste omgående utreda vad som hänt. Samt vidta erforderliga åtgärder.
 • Är jag chef och känner osäkerhet i hur jag bör agera, kontakta HR för rådgivning.

Ärendet behandlas alltid konfidentiellt. Via din närmsta chef eller HR/Almega kan du snabbt få stöd och hjälp från vår företagshälsovård.

Vill du istället vara helt anonym och få en oberoende parts bedömning kan du använda vår visselblåsartjänst som du hittar här.

Åtgärder/Sanktioner som kan bli aktuella från Konsultia om kränkningar/trakasserier kan fastställas:

 • Handlingsplan
 • Tillsägelser
 • Skriftlig erinran
 • Omplacering
 • Uppsägning personliga skäl
 • Avsked

Definitioner

Kränkande särbehandling – handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier – ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier – ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Exempel på kränkande särbehandling och trakasserier

 • När någon gör eller säger något och det blir förlöjligat
 • Blir behandlad som luft
 • Oönskade förslag med sexuell anspelning eller tafsande
 • Via sociala medier eller SMS skickar meddelanden eller bilder som har avsikt att kränka/förnedra Kallad för elaka saker inför andra
 • Sabotera och försvåra arbetet för någon
 • Förfölja, hota eller skapa rädsla​​​​​​​

Senast reviderad 2023-03-24