Ledningens ambition är att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för ett förebyggande miljöarbete där alla uppmanas och uppmuntras att bidra till en positiv miljöpåverkan. Arbetet ska resultera i:

  • Att vi fortlöpande utvecklar vår verksamhet så att den står i samklang med samhällets miljömål och följer gällande lagstiftning.
  • Att vi tillgodoser kunders, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor. För oss utgör lagar och bestämmelser en lägstanivå.
  • Att allt nyttjande av resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer.

MILJÖARBETET SKALL BYGGA PÅ FÖLJANDE PRINCIPER:

  • Miljöarbetet är integrerat i det dagliga arbetet och vi tar hänsyn till miljön i varje beslut. Vi är ett föredöme och i möjligaste mån använder vi miljöanpassade tjänster/produkter.
  • Vi skapar förutsättningar för resurssnålhet genom att påverka våra leverantörer. Det gör vi genom att ställa krav på våra underleverantörer gällande deras miljöhänsyn.
  • Vid val av transportmedel för tjänsteresor tas miljöhänsyn alltid med i bedömningen och där det är möjligt byter vi ut transporter mot ex. telefon- eller videomöte. Personalen uppmuntras att åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder. Där så är möjligt, använder vi miljömärkt utrustning och material.
  • Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser, genom att t.ex. alltid stänga av belysning och datorer när vi lämnar kontoret.
  • Vi förbättrar oss fortlöpande och ser myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som berör oss som en miniminivå.
  • Konsultia präglas av ett förebyggande miljöarbete, en process där alla medarbetare känner delaktighet och ansvar i ständigt pågående förbättringar. Vi minskar miljöeffekterna från vår verksamhet och förebygger föroreningar så långt det är möjligt och totalt sett iakttar vi en god resurshållning i verksamheten.

Senast reviderad 2023-03-24