Konsultia använder begreppet mångfald som ett samlingsbegrepp för samtliga diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt jämställdhet. Arbetet ska resultera i:

  • Ett tillåtande och gott arbetsklimat där anställda trivs och känner trygghet i arbetet.
  • Att kunder känner sig trygga med att vi följer svensk diskrimineringslag och övrig gällande lagstiftning.
  • Alla alla som kommer i kontakt med Konsultia möts av ett företag som präglas av respekt för varandra.
  • Att alla medarbetare ska kunna förena arbete och familjeliv.
  • Att inga könsrelaterade löneskillnader ska finnas.

Mångfaldsarbetet bygger på följande principer

  • Arbetet är en integrerad del i det dagliga arbetet genom att vi kritiskt granskar uttalande och outtalade normer och värderingar.
  • All diskriminering motverkas.
  • Alla former av trakasserier och kränkande särbehandling är förbjudna på Konsultia.

Chefer på alla nivåer ansvarar för att medarbetare har kunskaper om Konsultias värderingar och syn på mångfald. Alla medarbetare ansvarar för att behandla sina medmänniskor med respekt, hänsyn och förståelse.

Senast reviderad 2023-03-24