Arbetet ska resultera i:

 • Att anställda känner trygghet i sitt arbete.
 • Att kunder känner sig trygga och känner att vi tar ansvar.
 • Att skador och olyckor inte uppstår (nollvision).
 • Att anställda fortlöpande får information om Konsultias och våra kunders säkerhetsarbete samt gällande regelverk och rutiner.


Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet bygger på följande principer:

 • Att vi aktivt och systematiskt arbetar med att förebygga arbetsskador och ohälsa, med bedömning av fysiska och psykosociala förhållandena i arbetsmiljön.
 • Att vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla introduktion och ger våra anställda kontinuerlig information kring arbetsmiljön.
 • Att vi arbetar med att följa upp vår nollvision kring olycksfall i arbetet för att ständigt förbättra arbetsmiljöprestandan.
 • Aktivt öka kunskapen och medvetenheten hos anställda samt kunder i frågor som rör arbetsmiljön för att skapa samråd och medverkan på alla plan.
 • Att arbetsmiljöarbetet på Konsultia är ett föredöme inom bemanningsbranschen och fungerar som ett konkurrensmedel.
 • Att vi genomför skyddsronder regelbundet med regelbunden uppföljning för att eliminera faror inom verksamheten.
 • Att Konsultia självklart följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och att arbetet med ständiga förbättringar av arbetsmiljön och vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Arbetsmiljöaspekterna beaktas i alla beslut som fattas.

Att vi genomför och följer upp vår medarbetarundersökning årligen.

Ansvar för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete

Anställda - Alla anställda på Konsultia är skyldiga att aktivt arbeta för ökad säkerhet och god arbetsmiljö. Det innebär att vi samarbetar och ständigt påtalar förändringar i arbetsmiljön. Anställda tar ansvar för att den skyddsutrustning som tilldelas används på ett korrekt sätt. Vidare innebär det att den anställda innan arbetet startat har deltagit i genomgång av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Anställda tar direktkontakt med närmaste chef om arbetsuppgifterna förändras eller att den anställde ser risker i sin arbetsmiljö. Alla anställda är uppmärksamma på risker i arbetsmiljön, följer givna instruktioner och tar initiativ för att förbättra arbetsmiljön.

Chefer - Chefsbefattningen innebär arbetsmiljöansvar och ansvar för att medarbetarna är informerade om policyns innehåll och att denna samt övriga riktlinjer följs. Genom att delegera uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållandet i säkerhetsfrågor.

Delat ansvar med kundföretag - Konsultia har ett delat arbetsmiljöansvar med de kundföretag vi samarbetar med. Kunden har arbetsmiljöansvaret när Konsultias personal arbetar där. Den inhyrde omfattas av kundens arbetsmiljöarbete när det är direkt knutet till det aktuella uppdraget. Konsultia har ett övergripande ansvar att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Inför varje nytt uppdrag hos kund eller vid nya arbetsmoment genomför vi en skyddsrond tillsammans med kund eller skyddsombud, där vi använder checklistor för att genomgående säkerställa att kunden efterlever de krav vi ställer på arbetsmiljön.

Senast reviderad 2023-03-24